Pojdi na vsebino

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Mestno gledališče ljubljansko  (MGL)
Sedež zavoda: Čopova 14. 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 (0)1 4258 222, 4258 255
Matična številka: 5053161
ID za DDV: SI77805526
Transakcijski račun: SI56 0126 1603 0356 335
Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana (MOL)
Zavod financira: Ministrstvo za kulturo RS in delno Mestna občina Ljubljana
Odgovorna oseba: Barbara Hieng Samobor, direktorica in umetniški vodja
Datum prve objave: 05.08.2008
Datum sprememb: 12.11.2013, 11. 3. 2019, 8. 1. 2024

 

2. Splošni podatki o MGL in informacijah javnega značaja s katerim razpolaga

2.a Opis delovnega področja

Gledališče je dramsko repertoarno gledališče z igralskim ansamblom. Njegovo temeljno poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje komunikativnega gledališkega repertoarja, ki je sestavljen z mislijo, da bi intelektualno zadovoljeval in vznemirjal največji krog gledalcev z ambicioznimi in v estetskem smislu zahtevnimi uprizoritvami.

Je gledališče s premišljeno estetsko podobo evropske usmeritve, ki se s slovensko sodobno in tujo dramatiko ter klasiko živo odziva na aktualna dogajanja v družbi, z ambicijo visoke ravni umetniškega izraza.

Svojo repertoarno ponudbo bogati s koprodukcijskimi projekti in odprtostjo do neodvisne gledališke produkcije in tako daje možnost razvoju novih estetskih produkcijskih oblik.

Znano je kot tipično in specialno gostovalno gledališče in je prisotno v vsem slovenskem gledališkem prostoru; intenzivno prisotno je tudi na etnično in kulturno občutljivi meji.

Gledališče je tudi založnik na področju uprizoritvenih umetnosti z izdajanjem specifične strokovne literature v okviru založniške dejavnosti "Knjižnica MGL", ki je najstarejša redno izhajajoča tovrstna knjižna edicija v Sloveniji.

Gledališče trajno in nemoteno skrbi za izvajanje kakovostnih programov in projektov ter posredovanje na področju uprizoritvenih umetnosti in založništva v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru.

Gledališče opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, naslednje dejavnosti:

 • samo ali v sodelovanju z drugimi organizacijami ustvarja in izvaja nova odrska dela in druge prireditve s scenskega področja,
 • spodbuja nastajanje in omogoča predstavljanje (uprizarjanje) izvirne slovenske dramatike, sledi novitetam sodobne slovenske in svetovne dramatike in vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
 • skrbi za razvoj gledališke umetnosti z iskanjem novih gledaliških izrazov in uvajanjem novih tehnologij, z usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
 • omogoča široko dostopnost kulturnih dobrin, ne le v okviru prestolnice, ampak po vsej Sloveniji,
 • programsko in poslovno sodeluje z državnimi, zamejskimi, lokalnimi in regionalnimi dramskimi gledališči in drugimi javnimi zavodi na področju kulture,
 • sodeluje s Slovenskim gledališkim muzejem,
 • na podlagi poslovnega sodelovanja svojo produkcijo in prireditve predstavlja na RTV Slovenija,
 • sodeluje z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in ji omogoča predstavitve njihove umetniške produkcije,
 • omogoča umetniški razvoj najbolj talentiranim mladim umetnikom,
 • bogati svojo repertoarno ponudbo tudi s koprodukcijskimi projekti in odprtostjo do neodvisne gledališke produkcije in tako daje možnost razvoju novih estetskih produkcijskih oblik,
 • skrbi za predstavitev kvalitetne umetniške produkcije z organizacijo gostovanj domačih in tujih gledališč,
 • predstavlja lastno umetniško produkcijo na gostovanjih po Sloveniji, v tujini in zamejstvu,
 • sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami po vsej državi pa tudi v zamejstvu in v tujini,
 • se vključuje v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti in omogoča uporabo svojih prostorskih in tehničnih zmogljivosti za druge javne kulturne prireditve,
 • nudi prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
 • nudi prireditve mlajšemu občinstvu in skupinam s posebnimi potrebami po znižanih cenah,
 • pridobiva in vzgaja mlado občinstvo z repertoarnimi izbirami in pedagoškim delom,
 • organizira gledališke delavnice, samo ali v sodelovanju z drugimi organizacijami,
 • skrbi za gledališko vzgojo mladih, izvaja vzgojno-pedagoške vsebine za otroke in mladino,
 • izobražuje zaposlene ter organizira izobraževalne vsebine za zainteresirano javnost,
 • organizira in izvaja prireditve, seminarje, kongrese, strokovna izobraževanja, svetovanja in druge oblike posredovanja kulturnih vrednot s področja svoje dejavnosti,
 • skrbi za dostopnost dramske literature in poglobljene teoretske analize dramskih besedil z izdajanjem gledaliških listov,
 • izdaja druge publikacije,
 • izdaja, razmnožuje in prodaja avdio in video posnetke ter računalniške zapise svojega programa,
 • izdaja temeljno izvirno in prevodno literaturo s področja gledališke umetnosti v okviru založniške dejavnosti, specializirane založbe "Knjižnica MGL", katere dejavnost presega lokalni okvir,
 • s slovenskimi in mednarodnimi ustanovami se odpira razstavljavcem s področja gledališkega ustvarjanja in s tem vzpodbuja strokovno diskusijo na področju gledaliških ved,
 • skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav, tiskanih publikacij ter video in avdio posnetkov ter računalniških zapisov, ki izhajajo iz osnovne dejavnosti zavoda
 • hrani, zbira in prezentira gradivo s področja dela gledališča,
 • zagotavlja arhivsko službo za področje dela gledališča,
 • zagotavlja knjižnično dejavnost s področja dela gledališča,
 • zbira, obdeluje in posreduje statistične in druge podatke o delovanju gledališča,
 • obvešča javnost o prireditvah v sredstvih javnega obveščanja,
 • redno posreduje informacije javnosti o poslovanju, razvojnih programskih ciljih in uresničevanju programa,
 • pripravlja in izdeluje opremo za scenske projekte,
 • prevaža opremo gledaliških predstav.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja gledališče tudi naslednje druge dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka in se financirajo izključno iz nejavnih virov:

 • upravljanje zgradb,
 • oddajanje prostorov v najem,
 • izposojanje in prodaja odpisane opreme,
 • razvijanje in trženje računalniške opreme za področje dejavnosti,
 • gostinske storitve za potrebe obiskovalcev in zaposlenih,
 • prodaja knjig, nosilcev zvoka, video kaset, spominkov s področja umetnosti,
 • fotografiranje, fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja arhivskega gradiva,
 • nudenje interesentom pogodbene storitve v okviru svoje dejavnosti.

Gledališče opravlja dejavnosti v obsegu in na način določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Vodenje in upravljanje zavoda:

Organi zavoda:

 • Direktorica in umetniški vodja: Barbara Hieng Samobor
 • Svet zavoda: mag. Mojca Jan Zoran (predsednica), Ira Ratej (namestnica predsednice), Alen Jelen, Špela Knol, Ksenija Sever
 • Strokovni svet: prof. Tomaž Gubenšek, Darja Hlavka Godina, Tone Peršak, Eva Mahkovic, Matej Puc

Seznam notranjih organizacijskih enot:

UMETNIŠKI SEKTOR

Direktorica in umetniški vodja

Dramaturgi, režiser, lektorji

Igralski ansambel,

Organizacijski izvajalci (inspicienti – vodje predstav in šepetalci)

 • oblikovanje, priprava in realizacija gledališkega repertoarja z organizacijsko izvedbo (šepetanje in vodenje predstav)
 • založniška dejavnost (izdaja knjig v okviru založbe Knjižnica MGL in drugih gledaliških publikacij)
 • pedagoška dejavnost

TEHNIČNI SEKTOR

Direktoričin pomočnik za tehnične zadeve

 • odrska izvedba
 • scenska postavitev (2 ekipi)
 • odrska osvetljava in oblikovanje luči
 • odrsko ozvočenje in oblikovanje zvoka
 • rekviziterska dela
 • garderoberska dela
 • frizersko-maskerska in lasuljarska dela
 • izvedba odrske opreme
 • krojaško in šiviljska dela
 • mizarka dela
 • slikarsko – kašerska dela
 • tapetniška dela

POSLOVNI (upravno organizacijski) SEKTOR

Direktoričina pomočnica – poslovni vodja MGL

 • služba za trženje, organiziranje, koordiniranje programa in odnose z javnostmi, informiranje, organizacija obiska in prodaja vstopnic, hostesna služba
  finančno računovodske službe
 • arhivsko – dokumentalistična služba
 • služba za splošne in kadrovske zadeve

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Simona Belle, vodja službe za odnose z javnostjo in trženje
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana,
e-naslov: simona.belle@mgl.si
tel: +386(0)1 4258 222

Janez Koleša, pomočnik direktorice za tehnične zadeve 
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana, 
e-naslov: janez.kolesa@mgl.si
tel: +386(0)1 4258 222 

Petra Bizjak, pomočnica direktorice – poslovna vodja
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana,
e-naslov: petra.bizjak@mgl.si
tel: +386(0)1 2514 188

Barbara Hieng Samobor, direktorica in umetniška vodja
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana,
e-naslov: barbara.hieng-samobor@mgl.si
tel: +386(0)1 2514 188


2.c Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO:

 • Odlok  o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko s spremembo (Ur. l. RS, št. 73/2004; 105/2008)
 • Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 s spremembami …)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. R, št. 21/13)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo s spremembami (ZUJIK Ur.l.RS, št. 96/2002 s spremembami …)
 • Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (Ur. l. RS, št. 35/08 s spremembami; NPK 2014 -  2017),
 • Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012 – 2015,
 • Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 s spremembami …)
 • Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 s spremembami … ZJF-UPB4 Ur. l. RS, št. 11/2011)
 • Zakon o izvrševanju proračunov RS za 2013 in 2014 (Ur. l. RS 104/12; 46/13-ZIPRS1314-A, 61/2013- ZIPRS1314-B, 38/2014- ZIPRS 1415)
 • Zakon o računovodstvu,
 • Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 108/09 s spremembami … 46/2013, 61/2013, 50/2014),
 • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Ur.l.RS, št.87/1997 s spremembami)
 • Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 110/11)
 • Zakon o urejanju trga dela  (ZUTD Ur. l. RS št. 80/10,40/12 s spremembami Ur. l. RS 63/2013)
 • Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (Ur. l. RS št. 63/2013)
 • Dogovor o politiki plač, povračil in drugih prejemkov v JS za uravnoteženje javnih financ od 1.6.2012 do 01.01.2014; in od 01.06.2013 do 31.12.2014 (Ur. l. RS št. 38/2012 in Ur.l. RS  št. 46/2013)
 • Sklepi Vlade RS
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ ( ZUJF- Ur. l. RS, št. 40/2012)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10)
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur.L. RS št. 32/2014)
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 16/07 s spremembami …)
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, s spremembami …)
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (Ur.l. RS, št. 30/06)
 • Zakon o rabi slovenščine (Ur. l. RS, št. 86/04 s spremembami …)
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS, št. 69/06 s spremembam i…)
 • Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06 s spremembami …)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 s spremembami …)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 s spremembami …)
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010)
 • Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 s spremembami …)
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS, št. 51/08; 91/2008)
 • Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 85/2010)
 • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. L. RS, št. 12/14 in 52/14)
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence ( Ur. l. RS, št. 53/2008; s spremembami 89/2008 ...)
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 97/2009),
 • Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS,št. 58/03)
 • Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 53/10)
 • Pravilnik o merilih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik (Ur. l. RS, št. 82/2008)
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture ( Ur. l. RS, št. 7/2009;  s spremembami 33/2010)
 • Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 4/17)
 • Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo DU iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe …( Ur. l. RS, št. 107/2009)
 • Kolektivna pogodbe za javni sektor z aneksi (Ur. l. RS št. 57/08, 23/09, 91/09 – aneks 2– aneks 3,4,5,6)
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS( Ur. l. RS, št. 18/91 s spremembami oz. aneksi …)
 • Kolektivna pogodbe za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS št. 45/94, 39//96, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 60/08, 32/09)
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 08/01)
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji DM s katalogom in organigramom in drugi akti MGL
 • Poslovnik o delu Sveta MGL
 • Poslovnik o delu Strokovnega sveta MGL
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o rednem letnem popisu
 • Pravilnik o notranje revizijski dejavnosti
 • Listina o notranje revizijski dejavnosti
 • Pravilnik o načinu posredovanja informacij javnosti
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik za izplačilo delovne uspešnosti – redne, iz naslova prodaje blaga.., iz naslova povečanega obsega dela …)
 • Kriteriji za pridobitev pravice do sobotnega leta
 • Kriteriji in merila za obračunavanje stroškov tržne dejavnosti
 • Register tveganj
 • Načrt integritete,
 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Požarni red
 • Načrt varovanja

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Strateški načrt MGL 2015 - 2019
 • Program dela in finančni načrt MGL za leta 1996 -2019
 • Letno poročilo MGL (poslovno in računovodsko) za leta 1996 -2018
 • Cenik abonmajskih vstopnic in vstopnic za izven 
 • Cenik najema prostorov in opreme

2.e Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

 • Javni razpisi v skladu s področno zakonodajo
 • Monografija ob 50 letnici MGL

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Fizičen dostop do informacij, ki niso objavljene na spletni strani, je možen po predhodnem dogovoru na sedežu zavoda oz. po elektronski pošti.