Razpis štipendij sklada Jerneja Šugmana

Združenje dramskih umetnikov in sklad Jerneja Šugmana razpisujeta štipendije za študijsko leto 2018/2019 za študente dramskih umetnosti in gledališče raziskovalce

2 (dve) celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu
1 (eno) celoletno štipendijo za magistrsko delo – raziskovalno nalogo o zgodovini in delovanju Združenja dramskih umetnikov Slovenije od leta 1918 do danes

Na razpis se lahko prijavijo:
 študenti zadnjega letnika dodiplomskega študija;
 študenti zadnjih dveh letnikov enovitih magistrskih študijev;
 študenti podiplomskega študija;
 absolventi dodiplomskega, podiplomskega in enovitega magistrskega študija.

Študenti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 niso v delovnem razmerju;
 ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, razen samozaposlenih v kulturi;
 niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov;
 ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini;
 so imeli v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih dosežke na posameznem področju, in sicer:
 izkazane dosežke na umetniškem področju,
 uvrstitve na tekmovanjih v raziskovalnem delu,
 uvrstitve na umetniških natečajih,
 javne nastope in predstavitve,
 objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,
 dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
 udeležbe na seminarjih in kongresih,
 funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
 priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
 drugi dosežki, ki so pomembni za Združenje dramskih umetnikov Slovenije in njegovo promocijo doma ter v svetu, in prostovoljno delo.

Kandidati naj svojo prijavo oddajo v dokumentu pdf oblike na e-naslov: stipendija@zdus.si.

Prijavnici je potrebno priložiti naslednje dokumente:
 dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
 dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto;
 dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh študijskih letih;
 življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in umetniških ciljev;
 predstavitev ideje za umetniški projekt in umetniško izpopolnjevanje (do 1000 znakov s presledki);
 pooblastilo Združenja dramskih umetnikov Slovenije za hrambo osebnih podatkov.

Študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo priložiti še:
 potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali pismo o nameri študija s potrdilom izobraževalne ustanove.

Kandidati se lahko prijavijo na Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana do vključno 25. 5. 2018.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu z merili Sklada Jerneja Šugmana. Štipendije bodo dodeljene kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij. Izbrani kandidati bodo z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije sklenili pogodbo o prejemanju štipendije.

Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu od zaključka razpisa.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi dokumenti je dostopna na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije pod rubriko Sklad Jerneja Šugmana, Razpis.
O podrobnejših informacijah lahko povprašate na elektronski naslov: stipendija@zdus.si.

Ljubljana, 25. april 2018

Sasa Pavček, predsednica